UKUTHENGA INDLU

2018-04-05T22:36:35+02:00Apr 5th, 2018|

Mhlawumbi ukuthenga umzi lolona tyalo-mali lukhulu nolona lubalulekileyo uya kuze ulwenze. Xa uyifumana indlu ofuna ukuyithenga yaye ngaphambi kokuba usayine nasiphi na isivumelwano sokuthenga (ekudla ngokubhekiselwa kuso maxa wambi ngokuthi ‘yiOffer to Purchase’), landela la manyathelo alandelayo: • Yihlolisise indlu leyo. Buza ngophahla, iigatha, iintambo zombane, isiseko njalo njalo. Ukuba unamathandabuzo, cela ingcali ukuba ikuhlolele indlu leyo. Ukuba kukho amakhwiniba, bhala kwisivumelwano sokuthenga ukuba ziza kulungiswa ngumthengisi ngemali yakhe. • Ngaphambi kokutyobela isivumelwano sokuthenga, nika [...]

Go to Top